Denní program soukromé školky MY WORLD

 
7:00 - 8:45 volná hra, individuální práce s dětmi
8:45 - 9:00 ranní protažení
9:00 - 9:30 ranní kruh (Genki)
9:30 - 9:45 zpívání
9:45 - 10:15 hygiena, svačina
10:15 - 11:00 řízená činnost (předškolní příprava, dramatická výchova, aktivity na rozvoj smyslů a paměti, grafomotorické listy, výtvarná výchova, rytmicko-pohybová průprava)
11:00 - 11:45 procházka
11:45 - 12:30 hygiena, oběd
12:15 - 12:30 vyzvedávání děti po obědě
12:30 - 14:00 odpočinek
14:00 - 14:30 svačinka
14:30 - 15:15 řízená činnost - konkrétní zaměření níže
15:15 - 16:00 volná hra, individuální práce s dětmi denní režim je pohyblivý, přizpůsobuje se potřebám dětí a daným aktivitám
 

 

Po – „malý umělec“ - tvořivá dílna

Kroužek je zaměřen na rozvíjení kreativity, představivosti a fantazie dětí, učí je pracovat s rozličnými výtvarnými materiály a technikami, zpracovávat materiál netradičními způsoby. Děti si vyzkoušejí práci s barvami a štětci, pracují s nůžkami a textilem, modelují, vytváření koláže, dekorativní předměty, drobné dárky a jednoduché hračky. Často se věnují výrobkům a obrázkům vztahujícím se k právě probíhající roční době, k svátkům a lidovým zvykům. Přirozenou a hravou formou si tak osvojují a oživují tradice a zvyklosti jednotlivých ročních období v současnosti i v minulosti.

Út – Hudebně - pohybová výchova

V hudebně pohybových činnostech je ukrytý velký didaktický potenciál pro rozvoj dítěte. Zpěvem se rozvíjí slovní zásoba, artikulace, prohlubuje se a koordinuje dech, zjemňuje vnímání těla. Hudba jako vyjadřovací prostředek podporuje komunikační dovednosti. Správný a zdravý zpěv působí relaxačně a zdravotně preventivně. Vnímání melodie, rytmu, dynamiky, tempa rozvíjí porozumění hudební složce řeči, jejímu emočnímu sdělení. Pohyb a hra na hudební nástroje rozvíjejí prostorovou orientaci, jemnou i hrubou motoriku, paměť.

St – dramatická výchova

Děti si zahrají různé pohádky a scénky, kde jejich role představuje vždy různou životní situaci. Děti si tak prohlubují sociální chování a dovednosti. Učí se jak reagovat v dané situaci, jak se správně zachovat. Dochází k rozvoji vědomostí o sobě samém, k rozvoji vzájemných vztahů, k rozvoji komunikace, emocí, postojů i hodnot.

Čt – „můj svět“

Děti se pomocí velké škály aktivit (prožitkové techniky, četba, hra, ...) budou seznamovat se vším co nás obklopuje. Budeme se seznamovat s naší faunou a florou, s našími městy, tradicemi, okolním světem. Jde o velice obšírné téma, které povede k získávání všeobecných vědomostí či získávání sociálních dovedností.

Pá – „mám rád“

Páteční program bude na téma dětí, které si sami určí podle toho co mají rády. Mohou si přinést svou oblíbenou hru či hračku z domova. S dětmi si vždy zvolíme aktivitu, kterou by zrovna nejraději dělaly např. hrát divadélko, vyrábět, skládat, hrát deskové hry, zacvičit si či jiné aktivity. Vždy se zařídíme dle většiny. Děti se budou rozvíjet sociální dovednosti a další schopnosti dle zvoleného tématu.


VIDEO

Anglická školička MY WORLD, z. s.
Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

M: +420 604 128 948
E: info@anglickaskolka.com
IČO: 059 577 96

 

Mapa